Znajdź laptopa

Chcesz kupić laptopa w najlepszej cenie?

Wpisz poniżej nazwę szukanego modelu lub wklej linka do sklepu

Sklepy, z których otrzymasz ofertę

SferisOle oleMorele.netElectroKomputronikX-KomNeo24Red coonMedia expert

Wyszukiwanie najlepszych ofert po parametrach

-
-
-
Sortowanie:

Regulamin

Regulamin korzystania z znajdzlaptopa.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) z dnia 10.03.2017r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis znajdzlaptopa.pl jest platformą internetową, której operatorem jest spółka: Modern Communication Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  61-483 Poznań, ul. Górecka 104
  REGON: 302284564
  NIP: 7773228737, 
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Modern Communication Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz korzystania z serwisu znajdzlaptopa.pl, prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności stron umowy jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.).
 3. Warunkiem korzystania z usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

§ 2 Przepisy właściwe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2017.459 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. ze zm.) oraz innych ustaw.
 2. Umowa zawarta pomiędzy Spółką a Użytkownikiem podlega prawu polskiemu.

§ 3 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 1. Spółka lub Operator - Modern Communication Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-483), przy ulicy Góreckiej 104 lok. 213, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441265, REGON 302284564; NIP: 7773228737;
 2. Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnej (małoletni powyżej 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnieni częściowo), pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego przesłanej na adres firmy. Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
 3. Dane – wszelkie treści w szczególności takie jak pliki, teksty, linki, wiadomości, zdjęcia, grafiki, wideo, wpisy, dźwięki, prezentacje, komentarze, logo i znaki towarowe, kody i programy komputerowe oraz wszelkie utwory bez względu na formę ich przedstawienia;
 4. Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych(Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.)., a więc informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto – usługa dostępna dla Użytkownika od chwili podania przez Użytkownika adresu e-mail Użytkownika, wymagająca zalogowania się do Serwisu, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację informacji, w tym Danych Osobowych Użytkownika;
 7. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Spółki;
 8. Serwis - portal internetowy prowadzony przez Spółkę pod domeną znajdzlaptopa.pl, który udostępnia narzędzia do sprawdzania cen laptopów w sklepach internetowych;
 9. Sklep Internetowy – sklep którego produkty są prezentowane w ramach serwisu znajdzlaptopa.pl;
 10. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Spółką za pośrednictwem Serwisu;
 11. Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia Spółki na rzecz Użytkowników wykonywane drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu, usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
 12. Usługi Płatne – wyszczególnione w Serwisie oraz na Koncie Usługi, za które Spółka pobiera wynagrodzenie. Usługi płatne nie dotyczą Konsumentów.

§ 4 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty związane z uzyskaniem dostępu do Usług, w tym opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji własnego systemu komputerowego.
 2. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Spółka podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Spółka wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest anonimowo.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem znajdzlaptopa.pl/regulamin i udostępniany jest nieodpłatnie. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).
 6. Spółka udziela Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych w serwisie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631).
 7. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 8. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Spółki, producenta lub dystrybutora towaru, prezentowanego w Serwisie. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony Serwisu bez zgody właściciela jest zabronione.

§ 5 Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Spółka nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

§ 6 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Spółka, która przetwarza Dane Osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.).
 2. Spółka przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celach:
  1. niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem;
  2. w celach marketingowych własnych produktów i usług;
  3. badania jakości, zadowolenia i satysfakcji klientów oraz analizy rynku w tym badań zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych w Serwisie.
 3. W przypadku uzyskania przez Spółkę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Spółka ma prawo przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Spółka, będąca administratorem Danych Osobowych, chroni Dane Osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika Dane Osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych powyżej w ust. 2 jedynie przez Spółkę i podmioty przez nią upoważnione. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
 5. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych Danych Osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych Danych Osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych Danych Osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony
 6. Spółka uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Spółka nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom.

§ 7 Ogólne warunki świadczenia Usług, rodzaje świadczonych Usług

 1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
 2. Spółka świadczy za pośrednictwem Serwisu, m.in. następujące Usługi:
  1. monitorowania cen w sklepach internetowych i stronach internetowych;
  2. monitorowania cen w serwisach Allegro.pl i ceneo.pl;
  3. informowania o zmianach cen w ww. miejscach na życzenie Użytkownika.
 3. Spółka za pośrednictwem Serwisu oraz Konta podaje do wiadomości Użytkowników specyfikacje Usług zawierające w szczególności informacje o ich parametrach i funkcjonalnościach, długości Okresu abonamentowego, wysokości Opłaty abonamentowej.
 4. Spółka zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu, charakterystyki technicznej oraz sposobu udzielania dostępu do Usług oraz wprowadzania nowych funkcjonalności.
 5. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia Usług Płatnych. Usługi płatne nie dotyczą Konsumentów.
 6. Opłata abonamentowa może zostać uiszczona przez Użytkownika po zamówieniu Usługi Płatnej w wybranej przez niego, spośród wskazanych przez Spółkę, form płatności.
 7. Użytkownik upoważnia Spółkę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Użytkownika oraz do przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji w Serwisie.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Użytkownikami. Nie dotyczy to Konsumentów.
 2. Spółka ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.). Spółka jest odpowiedzialna względem Konsumenta, w tym z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.).

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Odstąpienie od Umowy może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).
 2. Konsumentowi może przysługiwać prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.).

§ 10 Reklamy

 1. Spółka jest uprawniona do sprzedawania powierzchni reklamowej, umieszczania i publikowania reklam osób trzecich na każdej Stronie Serwisu. Warunki dotyczące reklam wynikają z odrębnej umowy z klientem.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób oraz treści prezentowanych reklam.

§ 11 Zakazy i ograniczenia

 1. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem lub przeznaczeniem.

§ 12 Zobowiązania i zastrzeżenia

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Dane przesyłane, nadawane, udostępniane, publikowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony.
 2. Spółka nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych.
 3. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie pochodzą od Sklepów Internetowych. Spółka dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przedstawiane przez Sklepy Internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.
 4. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności:
  1. Wykorzystania jakichkolwiek Danych sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu;
  2. Wykorzystania Danych w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu;
  3. Wykorzystania Usług w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

§ 13 Zastrzeżenia, wyłączenia odpowiedzialności

 1. Spółka zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług.
 2. Spółka informuje, że oferty produktów są udostępniane przez Sklepy Internetowe i oferty te mogą ulegać zmianom lub wygasać. Aktualizacje prezentowanych w Serwisie ofert produktów są dokonywane przez Spółkę co najmniej raz w tygodniu.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo prezentowania wybranych ofert oraz wyboru Sklepów Internetowych, których oferty będą prezentowane.
 4. W celu wykonywania Usług z należytą starannością Spółka ma prawo do dokonywania aktualizacji, zmian i ulepszeń oprogramowania na serwerze, o czym zobowiązana jest wcześniej poinformować Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej. Spółka zastrzega sobie ponadto prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemów komputerowych, o czym zobowiązana jest wcześniej poinformować Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Usług, wynikającą z:
  1. dokonywania aktualizacji zmian i ulepszeń w systemie oraz wykonywanymi pracami konserwatorskimi;
  2. działania siły wyższej;
  3. działania lub zaniechania podmiotów trzecich, awarią sprzętu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych;
  4. nieprawidłowego wykorzystania Usługi;
  5. wykorzystania informacji autoryzujących dostęp Użytkownika do Konta przez podmioty trzecie lub niedozwolonej ingerencji innych Użytkowników.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika w szczególności komentarze i oceny produktów i usług. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści lub zdjęć zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Spółki bądź innych Osób.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niej przez osoby trzecie roszczeń związanych przesyłanymi, nadawanymi, udostępnionymi, publikowanymi lub rozpowszechnianymi w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony Użytkownika Danymi. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który wykorzystał sporne Dane.

§ 14 Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Spółki.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne składa się pisemnie na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@znajdzlaptopa.pl
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. W celu wykonywania Usług z należytą starannością Spółka ma prawo do dokonywania aktualizacji, zmian i ulepszeń oprogramowania na serwerze, o czym zobowiązana jest wcześniej poinformować Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej. Spółka zastrzega sobie ponadto prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemów komputerowych, o czym zobowiązana jest wcześniej poinformować Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Usług, wynikającą z:
  1. dokonywania aktualizacji zmian i ulepszeń w systemie oraz wykonywanymi pracami konserwatorskimi;
  2. działania siły wyższej;
  3. działania lub zaniechania podmiotów trzecich, awarią sprzętu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych;
  4. nieprawidłowego wykorzystania Usługi;
  5. wykorzystania informacji autoryzujących dostęp Użytkownika do Konta przez podmioty trzecie lub niedozwolonej ingerencji innych Użytkowników.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika w szczególności komentarze i oceny produktów i usług. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści lub zdjęć zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Spółki bądź innych Osób.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niej przez osoby trzecie roszczeń związanych przesyłanymi, nadawanymi, udostępnionymi, publikowanymi lub rozpowszechnianymi w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony Użytkownika Danymi. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który wykorzystał sporne Dane.

§ 15 Zmiana Regulaminu

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni) Użytkowników zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili oznaczonej w zawiadomieniu przesłanym przez Spółkę, rozwiązać Umowę likwidując Konto zgodnie z przepisami §16 ust. 4.

§ 16 Przepisy końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem znajdzlaptopa.pl/regulamin.
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się lub stały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełni skuteczne.
 3. Przeniesienie przez Użytkownika na osobę trzecią praw wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na wysłanie informacji o wypowiedzeniu umowy na adres mailowy: pomoc@znajdzlaptopa.pl lub pisma na adres Operatora
 6. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy zawartej między Spółką a Użytkownikiem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. Zastrzeżenie to nie znajduje zastosowania w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami, dla których sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
 7. Miejscem świadczenia Usług jest siedziba Operatora.
Up